A tanszék története

 

Harminc év plusz öt

Tanszékünket az 1988-as megalakulása óta a sokszínű, autonóm egyéniségek jellemezték, mintsem az egységes arculat. Minden oktatónk magával hozta saját szakjának egyetemspecifikus hagyományait, melyek összefonódtak a saját tulajdonságjegyeikkel. A magyar hagyományokat az angolszász hagyományok egészítették ki, ezt a tanszékünkön megfordult tizenöt anyanyelvi lektor képviselte az évtizedek folyamán.

A tanszéket a küszöbönálló rendszerváltozás hívta életre 1988-ban. Megalapítását újabb nyugati nyelvek tanszékei, a német és a francia is követték. Az orosz visszaszorulása miatt mérhetetlen kereslet mutatkozott az angol nyelv és az angolnyelv-tanárok iránt, ami nem csupán nagy létszámú évfolyamokat eredményezett, hanem az angolul tudó orosztanárok átképzését is jelentette, melyre lehetőséget és támogatást biztosított a minisztérium. Ez a korszak a felfutás időszaka volt, a létszámban és minőségben való gyarapodás korszaka. A társtanszékek és lektorátuson dolgozó kollégák mellett fiatalokkal bővült a tanszék, akik nagy óraterhelés és népes csoportok oktatása mellett jártak doktori iskolákba és szerezték meg a doktori fokozatot.

A periférián lévő intézmények terhe az agyelszívás, ez a jelenség nálunk is törvényszerűen éreztette hatását. Számos értékes PhD-fokozat megszerzése után kollégáinkat rendre csábították el a nagyobb hírnevű egyetemek, Szalay Edinát és Szathmári Juditot a Debreceni Egyetem, Kiss Tamást egy távol-keleti egyetem, Vraukó Tamást a Miskolci Egyetem. Közben többen csatlakoztak tanszékünkhöz az oktatói hiányt pótolni: a Kodolányi Főiskola egykori oktatói gárdájából Kádár Judit, Kiss Zsuzsánna, Vándor Judit, egy budapesti középiskolából Dömötör Ildikó, aki Ausztráliában szerzett doktori fokozatot. Közülük csak Dömötör Ildikó maradt tanszékünkön huzamosabb ideig, a többi kolléga nem vállalta a Budapestről történő hosszabb távú ingázást.

Az angoltanárképzés eltömegesedésével, a számtalan angoltanárképző tanszék létrehozásával valamint az ezzel párhuzamosan ható gyermeklétszám csökkenése miatt visszaesett az angol szakra jelentkezők száma is.  A drasztikus negatív változást azonban a 2006-ban életbe lépő bolognai rendszerű képzés bevezetése jelentette tanszékünk számára. Az intézmény számos más tanszékéhez hasonlóan a mi egységünk is csak az alapképzésre kapta meg az akkreditációs engedélyt, amely képzési forma, bár angolból óraszámban és kreditszámban meghaladta a négyéves kétszakos programot, szakképzettséget mégsem biztosított, csupán egy anglisztika szakos bölcsész-alapdiplomát. A Bologna-rendszerű képzés bevezetésével a Nyíregyházi Főiskola, és ezen belül is az Angol Tanszék versenyhátrányba került a szomszédos, nagyobb múltú egyetemi szintű felsőoktatási intézményekkel szemben. Ennek ellenére sikerült az alapszakos képzésünk megszilárdítása, s míg az első BA-rendszerű generációban csupán három hallgatónk végzett, a létszámot fokozatosan sikerült húsz fölé emelnünk, és megtartanunk.

Egészen 2016-ig, mindaddig, amíg az osztatlan tanárszak bevezetésével a BA-képzést nem törölték, s ekkor az építkezés újból kezdődött elölről: első osztatlan tanárszakunk 5 hallgatóval indult, majd két éven belül újra elértük a 20 fő fölötti létszámot. A végeken, a periférián található intézményekre a költségvetés csökkenése, az átszervezések okozta bizonytalanság mindig erősebben hat, mint a centrumokban, elűzve az oktatókat és távol tartva a hallgatókat is. A kiszámíthatóság és tervezhetőség egyre problematikusabbá vált, de nem gondoljuk, hogy ez csupán intézményspecifikus jelenség lenne.

2006 és 2015 között az óraszámcsökkenés miatt a számban megfogyatkozó oktatókra folyamatos intézményi nyomás nehezedett a tanári mesterszak, később pedig az osztatlan tanárszak akkreditációjának megszerzése céljából. Többszöri akkreditációs eljárás kezdeményezése után végül 2015-ben megszületett a minisztériumi döntés, amely újra lehetővé tette, tíz év kihagyás után, az angoltanárképzést a Nyíregyházi Főiskolán.

 

Átéltünk egyesítési kísérleteket és egyesítéseket, bekebelezési törekvések célpontjai voltunk. A nagyobb intézményi keret neve, profilja, jellege, struktúrarendszere, melynek részét képeztük folyton változott: a Bessenyei György Tanárképző Főiskola után 2000-től a Nyíregyházi Főiskola, majd 2016-től a Nyíregyházi Egyetem egységeként működünk. Tartoztunk a Bölcsészeti és Művészeti Főiskolai Karhoz (2002–2008), a Modern Filológiai Intézethez (2009–2011); 2011 és 2013 között önálló tanszékként működtünk, majd 2013-tól a Nyelv és Irodalomtudományi Intézetnek vagyunk Intézeti Tanszéke. 2006-tól az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék nevet az Angol Nyelv és Kultúra Tanszékre cseréltük, mely a szak nevével és tartalmával is harmonizál.

Az eltelt harminc év alatt a tanszék az intézmény épületegyüttesében három helyet foglalt el. A tanszéki irodák a megalakulásától a 2006-os rekonstrukcióig a mai B épület függőfolyosó utáni egységében az első emeleten, a Francia Nyelv és Irodalom Tanszék szomszédságában, majd a második és harmadik emeleten voltak. 2006 után irodáink az első emelet közepén, illetve az első emeleti folyosó tűzzáró ajtó utáni szakaszán kaptak helyet. 2010-ben azonban, miután éppen a függőfolyosó utáni épületegységet adta a főiskola bérbe a MÁK-nak, irodáinkat az első emeletről a második emeleten szórták szét a nyugdíjazások miatt kiüresedő különböző irodákba.

A sokéves harc ellenére tanári hitünk töretlen. Fiatalokkal dolgozó ember soha nem lehet hitehagyott pesszimista. Munkánkban nem a körülmények és a forma a döntő, hanem az emberi minőség. Az egy oktatóra jutó olykor tucatnál is több tárgy tanítása mellett igyekszünk eleget tenni publikációs kötelezettségeinknek, oktatásszervezői feladatainknak, megjelenünk konferenciákon külföldön és belföldön, külkapcsolatokat építünk és tartunk fenn, teljesítjük a ránk szabott társadalmi és szakmai feladatokat. 

 

Optimizmusra adhat okot az, hogy a Nyíregyházi Egyetem 2018 októberében megnyert egy, a Magyar Kormány és az Európai Unió által meghirdetett jelentős pályázatot, mely a megye angoloktatásának újabb lendületet ad. Az EFOP -3.2.14-17-2017-00004 azonosító számú „NyEW WAY – Az angol nyelvoktatás megújítása a Nyíregyházi Egyetemmel” című projekt megerősíti a kapcsolatunkat egykori tanítványainkkal, a projektben részt vevő oktató tanár kollégákkal és tananyagfejlesztő kollégákkal, akikkel egy szakmai párbeszédet alakítottunk ki és hálózatot építünk, valamint működtetünk a szakmai megújulás céljából. Innovatív módszereket ismertetünk és ismerünk meg, újabb tartalmakat adunk diákjaink kezébe, és megpróbáljuk a nyelvtanulás és általában a tanulás szépsége, valamint  a tudás öröme iránti érdeklődést felkelteni, ezenkívül és a motivációt fenntartani, ami, mondjuk meg őszintén, a feladatok legnagyobbika ma a pályán. 

A program a középiskolákban tanuló diákok angol nyelvi tudásának kiegészítését és fejlesztését segíti különböző szinteken, nem formális keretek között.  A tehetséggondozó, nyelvvizsga-felkészítő órákon 1650 diák vehet részt Nyíregyháza és a megye tíz különböző iskolájában három tanéven keresztül 2018 és 2020 között. Az angol nyelv hasznosulását bizonyítják és a diákok világlátásának tágítását szolgálják a projekt keretében szervezendő angliai csoportos tanulmányutak három alkalommal, alkalmanként 40 diák számára.

A projekt ugyanakkor egy olyan mértékű könyvtárgyarapításra nyújtott lehetőséget, mely példátlan a tanszék életében. Közel 1000 nyelvkönyvvel, nyelvészeti, irodalmi és módszertani szakkönyvvel bővült a nyíregyházi könyvtár, s e jelentős gyarapodás nem csupán mennyiségi, hanem minőségi is, hiszen húszéves hiányt pótolt az angol nyelvű szakkönyvek tekintetében. A tíz évig felfüggesztett tanárképzés miatt módszertani könyveink zömmel elavultak, nyelvészeti könyveink nem közvetítették a nyelvtudomány újabb kutatásait. Ebben a tekintetben hiánypótló volt e nagy léptékű könyvtárgyarapítás. A pályázat továbbá korszerű szoftverek beszerzésére és a számítógéppark megújítására is lehetőséget biztosít.  

Szerencsi Katalin  tanszékvezető elődöm a tanszék fennállásának 10. évfordulója alkalmából megjelentett „The first decade of endeavours” című  kiadványában olvasom:  „…the continually changing demands have produced a constant state of flux, this look to the future is no easy task! As the Department has grown and developed in  the past 10 years to meet the ever changing needs of the country with respect to English language learning, so it prepares and plans to continue changing in the next 10 years (and more!)” Ami az idézet perspektívájából jövő, az mára már múlt. Az idézet arról is tanúskodik, hogy a folytonos változás az első tíz év tapasztalataiból is megjósolható volt, legfennebb a változás iránya és mértéke jelentett meglepetést a kétezres évek derekától. 

 

 A 2018-as, sajtónak adott beiskolázásról adott interjúban  a rektorhelyettes azt nyilatkozza, hogy „sokan jelentkeztek az angol szakra is…” . Eltöprengünk a számok relativitásán: 2010 körül 140 hallgató  jelentette a sokat évfolyamonként, mára már a 20-22 fő. Harminc év elteltével szintén elmondhatjuk, hogy alkalmazkodunk a mindenkori igényekhez, de mára ez az alkalmazkodás nem csupán a növekedést jelenti, mint az első tíz évben, hanem a zsugorodást is, aminek tudjuk, hogy számos eufemizmusa létezik az angol és a magyar nyelvben is.

A folytonos és egyre kevésbé megjósolható átalakulás és alkalmazkodás ellenére, vagy éppen annak köszönhetően, mégis sikerült megérnünk 30 évet, egy szűk emberöltőt. Megyénkben szinte minden angoltanár egykori tanítványunk, mostani diákjaink tanítványaink tanítványai. Az ország legkülönbözőbb intézményeiben találkozhatunk Nyíregyházán végzett angol szakossal: doktori iskolákban, hivatalokban, a közigazgatásban, a rendőrségen, nemzetközi intézményekben, a turizmusban, a légi forgalomban, és van, aki szabadúszóként dolgozik.

Legnagyobb büszkeségünk az 1752, 2018 februárjáig itt végzett hallgató, akik az itt szerzett diplomával és tudással boldogulnak az életben, és adják tovább itt szerzett és pályájuk során tovább tökéletesített tudásukat a következő generációknak. Kívánhat-e tanár és tanszék többet? Talán csak annyit, hogy érjük meg a következő 30 évet is!

Nyíregyháza, 2018. május

Plusz öt év (2018-2023)

Az elmúlt öt évben mind az alapszakos anglisztika képzésben, mind az osztatlan kétszakos tanárképzésben  sikerült stabilizálni a hallgatói létszámot. Az alapszakos első évfolyamunk létszáma 20 fő feletti.  Az angol nyelv- és kultúra szak szinte valamennyi tanárszakkal szakpárt alkot.

Újabb fejlemény, hogy 2022-től, a Nyíregyházi Egyetemen úttörőként, beindítottuk az alapszakos (BA) anglisztika képzést távoktatásban is. Az első év után, a 2023-as jelentkezések alapján, az érdeklődés e képzési forma iránt jelentősen megnövekedett.

Az elmúlt öt esztendőben nőtt azoknak a külföldi hallgatóknak a száma akik, az Erasmus+ diákcsere program keretében, a képzéseinket választották. A Nyíregyházi Egyetem nemzetköziesítési erőfeszítéseihez a tanszék oktatói is hozzájárulnak, felvételi eljárásrendet dolgoztak ki, folyamatosan részt vállalnak  a külföldi diákok on-line felvételiztetésében, motivációs leveleket és videókat értékelnek ki. A 2023-as jelentkezések alapján, jó eséllyel várhatunk külföldi hallgatókat az anglisztika alapszakunkra szeptembertől. Tanszékünk oktatói közreműködtek a külföldi diákok számára szervezett angol nyelvi előkészítő évfolyam oktatásában is.

A nappali alapszak és az  osztatlan  tanárképzés, a levelező képzési formában működtetett alapszak (hat féléves),  négy féléves újabb tanári szak és és tíz féléves tanárszak, kiegészülve a távoktatással, az utóbbi  öt esztendőben újra hallgatói létszámnövekedést és elsősorban óraterhelés-növekedést eredményezett.  Ennek következtében az említett időszakban négy fiatal kollégával egészült ki az oktatói gárda: a tantárgypedagógiát oktató Dr. Somfalvi Zitával, az amerikanista Kiss Sándorral, a nyelvész Dr. Vesszős Balázzsal, és az irodalmár Dr. Szőke Dáviddal.                                                                     

2023. szeptembere